A photo taken during Lena Katina’s radio interview for Echo radio in Moscow.

A photo taken during Lena Katina’s radio interview for Echo radio in Moscow.